GDPR

Poučení o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů poskytnutých Vaší osobou (dále jen "Nájemce") v nájemní smlouvě uzavřené se mnou je přímo:

Vladimír Březina,

DIČ: CZ510523022,

se sídlem/bytem U Řadovek č. p. 357, 763 14 Zlín - Kostelec,

(dále jen "Správce" či "Pronajímatel")

Výrazy uvedené v tomto poučení velkými písmeny mají stejný význam jako identické výrazy uvedené velkými písmeny v nájemní smlouvě uzavřené se Správcem.

Na základě jakého titulu zpracovává Správce osobní údaje Nájemce?

Správce zpracovává osobní údaje bez souhlasu Nájemce na základě zákonného důvodu v souladu s čl. 6 odst. 1. písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "GDPR"), a to z důvodu, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (tj. konkrétní nájemní Smlouvy, kterou uzavřel Nájemce se Správcem jako Pronajímatelem)

Jaké osobní údaje Správce shromažďuje a zpracovává?

Správce shromažďuje a zpracovává tyto osobní údaje Nájemce:

1)       Identifikační údaje Nájemce - jméno a příjmení a datum narození, místo trvalého bydliště, jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo

2)       Kontaktní údaje - telefonní číslo, emailová adresa, kontaktní adresa.

3)       V případě, že uzavřel Nájemce se Správcem smlouvu o nájmu bytu, zpracovává Správce identifikační údaje osob (jméno, příjmení, datum narození), které s Nájemcem v bytě bydlí.

4)       V případě, že uzavřel Nájemce se Správcem smlouvu o nájmu nebytového prostoru, zpracovává Správce identifikační údaje osob (jméno a příjmení), které jsou dle nájemní smlouvy oprávněny ke vstupu do pronajatých prostor.

5)       V případě, že uzavřel Správce nájemní smlouvu s Nájemcem, jímž je právnická osoba, zpracovává Správce osobní údaje týkající se statutárního orgánu tohoto Nájemce (jméno a příjmení dle výpisu z příslušného zákonného rejstříku) popřípadě údaje jiných osob (jméno a příjmení) oprávněných za Nájemce jednat.

6)       Správce uchovává veškerou písemnou a elektronickou korespondenci s Nájemcem.

Jak dlouhou dobu Správce osobní údaje Nájemce zpracovává?

Správce zpracovává výše specifikované osobní údaje na základě zákonných povinností, které mu plynou z právních předpisů ČR a EU, a to nejdéle na dobu 10 let po zániku smluvního vztahu s Nájemcem.

Musí Nájemce osobní údaje Správci poskytnout?

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy o nájmu se Správcem jako Pronajímatelem, v případě neposkytnutí údajů nelze nájemní smlouvu uzavřít.

K jakým účelům osobní údaje Správce využívá a zpracovává?

Správce zpracovává osobní údaje pro splnění povinností, které mu ukládají příslušné právní předpisy, a ke splnění povinností plynoucích z nájemní smlouvy, jenž Správce uzavřel s Nájemcem jakožto subjektem osobních údajů.

Jakým způsobem zajišťuje Správce ochranu osobních údajů?

Osobní údaje jsou ve fyzickém a elektronickém archivu Správce pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Správce zajišťuje zabezpečení osobních údajů moderními, kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou či smluvní povinností mlčenlivosti a jsou proškoleny k tomu, aby bylo riziko zneužití svěřených osobních údajů v maximální možné míře eliminováno.

Komu Správce osobní údaje Nájemce poskytuje nebo předává?

Správce předává osobní údaje orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem. Správce může pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování osobních údajů zpracovatelem je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám Správce.

Jaká jsou práva Nájemce ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů vůči Správci?

V souladu s platnou legislativou a nařízením GDPR má Nájemce jako subjekt osobních údajů za splnění podmínek stanovených GDPR vůči Správci tato práva:

(1) právo na přístup k osobním údajům,

(2) právo na opravu nebo doplnění osobních údajů,

(3) právo na výmaz osobních údajů,

(4) právo na omezení zpracování údajů,

(5) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a

(6) právo na přenositelnost osobních údajů.

V případech kdy bude Nájemce chtít tato svá práva vůči Správci uplatňovat, je nezbytné kontaktovat Správce písemně na adrese sídla výše uvedeného, popřípadě na elektronické adrese info@profi-pronajmy.cz.  Každé takové podání bude Správcem vyhodnoceno a o výsledku tohoto vyhodnocení bude subjekt osobních údajů ze strany Správce informován, a to ve lhůtě 30 dní jdoucích od doručení takovéhoto podání Správci.

Pokud se Správci nepodaří uspokojivě vyřešit dotazy, podněty, námitky či jiná uplatnění svých práv v oblasti ochrany osobních údajů, má Nájemce právo obrátit se na dozorový úřad, jímž je v České republice Úřad na ochranu osobních údajů se stížností či jiným podáním.

Správce ani vyjmenovaní zpracovatelé neprovádí žádné automatizované zpracování osobních údajů Nájemce, která by byla základem pro rozhodnutí, jenž by mohlo mít pro Nájemce právních účinků nebo se jej obdobným způsobem dotklo.

Jak Správce informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Správce informuje ke dni účinnosti GDPR Nájemce jako subjekty osobních údajů o pravidlech zpracování osobních údajů v rámci rozeslání tohoto poučení. Současně umisťuje Správce toto poučení na této weobvé stránce tak, aby měl každý Nájemce zajištěn volný přístup k informacím o zásadách a pravidlech týkajících se zpracování jeho osobních údajů.